Eerste resultaten Regio Deal Cleantech Regio bekend

Cleantech Regio legt in haar agenda én in de Regio Deal grote nadruk op circulariteit. Ook de provincie Gelderland zet vol in op een circulaire economie.

Cleantech Regio legt in haar agenda én in de Regio Deal grote nadruk op circulariteit. Ook de provincie Gelderland zet vol in op een circulaire economie. Veertien bedrijven in de provincie hebben daarom subsidie gekregen om werk te maken van circulariteit. Vijf van deze bedrijven zijn gevestigd in de Cleantech Regio.

Het gaat om Leadax, Lagemaat, Bakkerij Fuite, Artech Rubber en Clear Polymers. Deze vijf bedrijven doen mee aan het programma Circulaire Fabrieken op initiatief van VNO-NCW Stedendriehoek en worden gefinancierd uit de Regio Deal Cleantech Regio.

Koplopers
Schoon produceren, met minder stikstof en CO2 uitstoot en minder gebruik van grondstoffen, zorgt voor een gezondere leefomgeving. VNO-NCW Stedendriehoek, de Cleantech Regio en de Provincie Gelderland stimuleren daarom bedrijven om hun productieproces aan te passen. Dat levert niet alleen milieuvriendelijk producten op, maar laat ook andere bedrijven zien wat mogelijk is. ‘Een sterke Gelderse economie heeft bedrijven nodig, die schoon produceren met minder CO2, en stikstof en zorgvuldig omgaan met grondstoffen. Zo zorgen ze niet alleen voor inkomen en werkgelegenheid, maar doen dat ook op een schone en verantwoorde manier. Met hun inzet komt ook het realiseren van de klimaatdoelen dichterbij. Juist het bedrijfsleven met haar innovatiekracht kan het verschil maken’, aldus Gelders gedeputeerde voor economie, Christianne van der Wal.

De mooiste innovaties

Ook Cleantech Regio zet vol in op circulariteit: ‘Een circulaire economie is cruciaal voor het voortbestaan en leefbaar houden van de aarde,’ aldus directeur Arko van Brakel. ‘Tegelijkertijd is het circulair maken van productieprocessen een complexe opgave, die alleen valt op te lossen als partijen vanuit diverse disciplines samenwerken. In de Cleantech Regio werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samen om een duurzame economie te creëren. De 5 bedrijven waar het hier over gaat zijn prachtige voorbeelden die laten zien dat juist vanuit ondernemerschap en samenwerking de mooiste innovaties kunnen renderen. Het is eervol dat we daar als Cleantech Regio een steentje aan hebben kunnen bijdragen.’

Circulaire dakbedekking

Een van de vijf bedrijven die een financiering krijgt uit de Regio Deal is Leadax Wapenveld, bekend van de duurzame loodvervangers. De volgende stap voor het bedrijf is de ontwikkeling van een duurzame dakbedekking uit gerecyclede PolyVinylButyral(PVB), een afvalstroom dat overblijft bij het hergebruik van gelaagd glas, zoals autoruiten. Hiermee stoot het bedrijf 90% minder CO2 uit. Leadax onderzoekt nu ook hoe in een productieproces van Circular Roofing de uitstoot van stikstof/NOX verminderd kan worden.

Productielocatie voor circulaire grondstoffen

Lagemaat in Heerde heeft zich de afgelopen jaren getransformeerd van sloopbedrijf naar ontwikkelaar hergebruikte gebouwen. Dit bedrijf gaat nu een nieuwe duurzame productielocatie bouwen voor productie, opslag, vervaardiging en verwerking van secundaire bouwmaterialen. Deze nieuwe productielocatie, de Zoutloods, is tegelijkertijd ook een kenniscentrum waar bedrijven, kennisinstellingen en anderen samenwerken aan circulaire bouw.

Smart bakery: slimmer produceren tegen voedselverspilling

Het familiebedrijf Fuite uit Apeldoorn, waar duurzaamheid al jaren onderdeel is van het bedrijfsproces, gaat haar bakproces verregaand digitaliseren. Doordoor wordt een nóg nauwkeuriger planning van het proces mogelijk. Hierdoor bespaart het bedrijf aanzienlijk op grondstoffen en CO2. Bovenal vermindert Fuite hier de afvalstroom van bakproducten mee.

Landbouwplastic wordt recyclebaar

Zand en grond passen niet in verbranding- of smeltprocessen en worden dus niet ingenomen. Vroeger werd dit plastic naar China verscheept, maar sinds 2018 kan dat niet meer. Nu wordt dit plastic gestort of naar het buitenland afgevoerd voor een hoge gatefee en dan buiten in de brand gestoken, terwijl deze plastics wel 5% van de totale CO2-uitstoot vormen. Hier is dus een aanzienlijke vergroening te behalen. Clear Polymers uit Apeldoorn ontwikkelt nu een gedigitaliseerd proces waarbij dit landbouwplastic volledig CO2-emissievrij gerecycled wordt tot hoogwaardige Recycled Low Density Poly Ethyle (R-LDPE).

Verduurzamen productiehal door emissiearme processen

Artech Rubber uit Zutphen biedt door het devulkaniseren van rubber mogelijkheden om productiehallen te verduurzamen door emissiearme processen. Een mooie vooruitstrevende case, niet alleen ondernomen vanuit bedrijfseconomische gronden. Hoewel het nog geen volledige oplossing is voor het probleem in de rubberafvalstroom, is het een uitstekende stap in de juiste richting. Het getuigt van een langere termijn visie met een ambitieuze risicovolle transformatie. Het vervult daarmee een kartrekkers rol bij verduurzaming in de rubbersector.

Programma Circulaire Fabrieken

De subsidie van de provincie sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Cleantech Regio die in haar agenda en Regio Deal ook grote nadruk legt op circulariteit. ‘Met name vanuit de gedachte dat circulariteit gaat leiden tot zowel ecologische als economische winst’, ligt Christian Lorist van NVO-NCW Stedendriehoek toe. ‘Ondersteuning vanuit de regio richt zich op het stimuleren van innovaties op het gebied van circulair ondernemen. Dit leidt onder meer tot acht à tien bedrijven die via het stimuleringsprogramma ‘circulaire fabrieken’ worden ondersteund bij circulaire innovaties, zoals investeringen in slimme digitale productietechnologieën, het schoner maken van productieprocessen door hergebruik van grondstoffen en/of inzet van energie uit hernieuwbare bronnen. Als return of investment moeten de ondernemers de nieuwe kennis en ervaring die zij in hun plannen opnemen, delen met regionale mkb’ers. Met deze kennisdeling stimuleren we innovaties in de regionale maakindustrie.’

Meer nieuws

Terugblik op de 5e Challenge Week

In de week van de Circulaire Economie (11-15 Maart 2024) vond alweer de 5e Challenge Week Circulaire Fabrieken plaats. Op maandagochtend 11 Maart vond de